Requisits per a inversors immobiliaris estrangers

Segons la “Llei 14/2013, de Suport als emprenedors i la seva internacionalització” amb el que es crea un nou tipus de visat i permís de residència per a inversors. El projecte de llei, assenyala que la titularitat de l’autorització de residència per a inversors no serà suficient per tenir accés al permís de residència permanent o nacionalitat.

Els permisos necessaris
• Obtenir un nou tipus de visat que permet entrar i romandre a Espanya per un període màxim d’1 any, amb el que s’augmenta el període d’estada que actualment és de 90 dies pels no-residents.
• Obtenir un nou tipus de permís de residència per un període de dos anys renovable per un altre període de dos anys. Aquest permís de residència no exigeix als beneficiaris un període mínim de residència a Espanya de 183 dies a l’any per renovar-ho. Això significa que el titular de l’autorització podrà ser autoritzat a mantenir el seu domicili fiscal anés d’Espanya.

Els requisits generals són:
– No haver entrat irregularment en territori espanyol.
– Ser major d’edat.
– Mancar d’antecedents penals a Espanya i als països en els quals el sol·licitant hagi residit en els últims 5 anys per delictes previstos en l’ordenament jurídic espanyol.
– No figurar com a rebutjable en qualsevol dels països de l’espai Schengen.
– Comptar amb una pòlissa privada de malaltia concertat amb una Entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya.
– Comptar amb recursos econòmics suficients per a la persona i per als membres de la seva família durant el seu període de residència a Espanya.
– Ser titular d’una visa per a inversors en vigor o trobar-se dins del termini dels 90 dies naturals posteriors a la caducitat d’est.
– Haver viatjat a Espanya almenys una vegada durant el període de la vigència de la visa.
– Abonar la taxa per tramitació de l’autorització.

Requisits específics en el cas d’adquisició de béns immobles a Espanya
En el supòsit d’adquisició de béns immobles a Espanya, el sol·licitant haurà d’acreditar disposar d’una o mes inversions en béns immobles de 500.000 euros lliure de tota càrrega o gravamen. La part de la inversió que excedeixi l’import exigit podrà estar sotmesa a càrrega o gravamen. L’inversor haurà d’aportar el certificat o certificats de domini del Registre de Propietat que correspongui a l’immoble o immobles i deu estar datat dins dels 90 dies anteriors a la presentació de la sol·licitud. En el cas que el títol de propietat no es trobi registrat, es podrà presentar un certificat en el qual consti vigent el seient de presentació del document d’adquisició.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *