Tràmits essencials en el procés de compravenda immobiliària

La compravenda d’habitatges a Espanya es situa en un bon moment. Per contra, són diversos els tràmits que els compradors han de dur a terme una vegada que reben les claus del seu habitatge. En què consisteixen i quin desemborsament addicional suposen? A Marenmar Immobles t’ho expliquem!


Escripturar l’habitatge

Signar una escriptura pública de compravenda per a transmetre un immoble no és obligatori, però sí resulta molt convenient per als compradors. Això respon al fet que en els contractes privats no està present un professional que controli la legalitat de l’acte, com sí que succeeix amb el notari i l’escriptura pública.

Liquidar els impostos
La signatura de l’escriptura de compravenda origina per al comprador l’obligació de pagar impostos per l’adquisició, que varien en funció del tipus d’immoble.

Els clients que hagin adquirit un habitatge de segona mà han de pagar l’Impost de Transmissions Patrimonials.

Inscriure l’habitatge en el Registre de la Propietat
Inscriure l’habitatge en el Registre de la Propietat és un tràmit obligatori per a tots aquells usuaris que desitgin accedir a una hipoteca. Després de la signatura de l’escriptura, el notari s’encarrega d’enviar via telemàtica una còpia d’aquest document.

Canviar la titularitat en el Cadastre
Una altra de les obligacions que correspon al comprador de l’habitatge és comunicar al Cadastre municipal en el qual aquesta es trobi el canvi de titularitat. Aquest tràmit, pot fer-se en el termini de dos mesos, des de la signatura de l’escriptura de compra.
Per això, s’ha d’emplenar l’imprès corresponent, que ha de contenir les dades del nou propietari i de l’anterior, a més de l’habitatge venut i de l’escriptura de compra.

Donar d’alta els subministraments
La compra d’un habitatge comporta l’alta o canvi de domiciliació dels subministraments de l’immoble, com l’aigua, llum i gas. El nou propietari és el que ha de fer-se càrrec de totes les gestions necessàries per a la seva contractació, perquè es tracta de serveis personals i individualitzats.

Pagar els rebuts pendents
L’existència de rebuts pendents és una problemàtica que pot afectar molts nous propietaris d’habitatges. Cal tenir en compte que els pagaments estiguin al dia posat que, en cas contrari, podria sorgir un problema per al comprador que en anar a donar d’alta el seu contracte no li permetin fer-ho fins que no se saldi el deute contret per l’anterior propietari.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *